بازدید بخشدار بخش قرقری از نحوه نصب پنل های خورشیدی در شهر قرقری

بازدید بخشدار بخش قرقری از نحوه نصب پنل های خورشیدی در شهر قرقری

بازدید ارباب زهی بخشدار بخش قرقری از نحوه کار کارشناسان شرکت پارت صنعت مهر گسترطوس که در حال نصب پنل خورشیدی در روستاهای این بخش هستند.