حوزه شبکه توزیع و فشار قوی

این شرکت با توجه به پتانسیل نیروهای مجرب و با سابقه در حوزه شبکه توزیع و فشار قوی امکان ارائه خدمات ذیل را دارد.

☑ مشاوره ، تامین تجهیزات صنعت برق در حوزه شبکه انتقال و فوق توزیع برق

☑ مشاوره و احداث پست های فوق توزیع

☑ مشاوره و احداث خطوط انتقال

☑ مدیریت شبکه فوق توزیع و انتقال

☑ بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات پست ها ، شبکه انتقال وفوق توزیع

که در راستای فعالیت های فوق اقدامات ذیل انجام شده است:

☑ تامین رله های پست فوق توزیع در خراسان رضوی

☑ تامین دوربین های ترمویژن Filer در برق منطقه ای خراسان و ارائه اموزش های لازم

☑ تامین دوربین کرونا  OFIL در برق منطقه ای خراسان جهت شناسایی پدیده کرونا خطوط فشار قوی